ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง : "Our Soul is for the Benefit of Mankind".

CoP งานพัสดุ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีCoP งานพัสดุ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี_2CoP งานพัสดุ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดลCoP งานพัสดุ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล_2สัมมนาหัวข้อ "การบริหารสัญญา" (1)สัมมนาโครงการ " การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน "บุคคลากร งานพัสดุ กองธุรการ