ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง : "Our Soul is for the Benefit of Mankind".

สัมมนาหัวข้อ "การบริหารสัญญา" (1)สัมมนาหัวข้อ "การบริหารสัญญา" (2)อบรมการใช้งานระบบ e-GP ระยะที่ 3สัมมนาโครงการ " การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน "งานพัสดุ กองธุรการบุคคลากร งานพัสดุ กองธุรการบุคคลากร งานพัสดุ กองธุรการ (2)