ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง : "Our Soul is for the Benefit of Mankind".

สัมมนาโครงการ " การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน "งานพัสดุ กองธุรการงานพัสดุ กองธุรการงานพัสดุ กองธุรการ