ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง : "Our Soul is for the Benefit of Mankind".

CoP งานพัสดุ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีCoP งานพัสดุ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2CoP งานพัสดุ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาCoP งานพัสดุ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 2สัมมนาหัวข้อ "การบริหารสัญญา" (1)สัมมนาโครงการ " การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน "บุคคลากร งานพัสดุ กองธุรการ (2)