ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมอาคารที่ทำการบริหารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันหมดอายุข่าว: 

พุธ, 31. ตุลาคม 2018

ประกาศโดย: 

วราวุฒิ ศรีวิไล