ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียนสำหรับวิทยาเขตปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันหมดอายุข่าว: 

พุธ, 31. ตุลาคม 2018

ประกาศโดย: 

วราวุฒิ ศรีวิไล